یوکلوب www.ucloob.com محبت و دوستی

کل مطالب در یوکلوب       www.ucloob.com

هی...چه دورانی بود اوایل قرن چهارده... داماد تازه بعد از عقد عروس را می دید .یادش به خیر کوچه ای که از حمام ده به خانه داماد ختم می شد.چادر سفید هایی که عروس سوار بر اسب(یا قاطر ) را می پوشاند، به به چه ترانه های دل انگیزی: سر راش کنار برید دوماد می خواد نار بزنه!... عم قزی جان عم قزی من سنه قوربان عم قزی...

/ 0 نظر / 15 بازدید